OBCHODNÍ PODMÍNKY, Elektrické ohradníky a chovatelské potřeby > OBCHODNÍ PODMÍNKY - Sortiment

Elektrické ohradníky a chovatelské potřeby FARMER CZ s.r.o.Elektrické ohradníky

Elektrické ohradníky a chovatelské potřeby FARMER CZ s.r.o.Potřeby pro chov skotu

Elektrické ohradníky a chovatelské potřeby FARMER CZ s.r.o.Potřeby pro chov koní

Elektrické ohradníky a chovatelské potřeby FARMER CZ s.r.o.Potřeby pro chov prasat

Elektrické ohradníky a chovatelské potřeby FARMER CZ s.r.o.Potřeby pro chov ovcí

Elektrické ohradníky a chovatelské potřeby FARMER CZ s.r.o.Potřeby pro chov drůbeže

Elektrické ohradníky a chovatelské potřeby FARMER CZ s.r.o.Potřeby pro chov králíků

Elektrické ohradníky a chovatelské potřeby FARMER CZ s.r.o.Pastevní technologie

Elektrické ohradníky a chovatelské potřeby FARMER CZ s.r.o.Stájové pomůcky a nářadí

Elektrické ohradníky a chovatelské potřeby FARMER CZ s.r.o.Veterinární potřeby

Elektrické ohradníky a chovatelské potřeby FARMER CZ s.r.o.Mlékařství a dojící technika

Elektrické ohradníky a chovatelské potřeby FARMER CZ s.r.o.Dezinfekce + proplachy

Elektrické ohradníky a chovatelské potřeby FARMER CZ s.r.o.Boj se škůdci

Elektrické ohradníky a chovatelské potřeby FARMER CZ s.r.o.Potřeby pro kočky

Elektrické ohradníky a chovatelské potřeby FARMER CZ s.r.o.Potřeby pro psy

Elektrické ohradníky a chovatelské potřeby FARMER CZ s.r.o.Fotopasti a kamery

Elektrické ohradníky a chovatelské potřeby FARMER CZ s.r.o.Zahradní technika FISKARS

Elektrické ohradníky a chovatelské potřeby FARMER CZ s.r.o.Pro zemědělství a zahradu

Elektrické ohradníky a chovatelské potřeby FARMER CZ s.r.o.Zdraví pro zvířata

Zdraví pro zvířata, Elektrické ohradníky a chovatelské potřeby > OBCHODNÍ PODMÍNKY - Sortiment

DOPRAVA ZDARMA při nákupu nad 3000,- bez DPH (3630,- s DPH)
Neplatí pro objemné zboží a zboží převyšující hmotnost 50kg.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti FARMER CZ s.r.o.
kontakt: info@farmercz.cz, tel: +420 606 791 052, +420 565 397 536
se sídlem: Božejov 63, 394 61 Božejov
IČ: 251 90 440
DIČ: CZ 251 90 440
plátce DPH - ANO

Číslo účtu: 2402006754/0600

Firma byla zpasána 8. března 1999 v OR vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 8636
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.farmercz.cz

Platné od 18.05.2021

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) výše uvedené obchodní společnosti (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na výše uvedené internetové adrese , a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
   
 • 1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
   
 • 1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
   
 • 1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva aobchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
   
 • 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 • 2.1.Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní,ze kterého může provádět objednávky zboží (dále jen "uživatelský účet"). Kupující může provádět objednávky zboží též bez registrace jednorázovou objednávkou přímo z webového rozhraní obchodu.
 • 2.2.Při registraci na webové stránce a dále při objednávání zboží,ať už jednorázovou objednávkou nebo prostřednictvím uživatelského účtu, je kupující povinen uvádět správně, úplně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
 • 2.3.Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné, úplné a pravdivé. V případě porušení této povinnosti kupujícího nenese prodávající žádnou odpovědnost za škodu tím vzniklou kupujícím nebo třetím osobám.
 • 2.4.Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese žádnou odpovědnost za porušení této povinnosti kupujícím ani za škodu tímto porušením vzniklou.
 • 2.5.Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • 2.6.Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 • 2.7.Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • 3.1.Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru, není závaznou nabídkou a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Fotografie uvedené na webových stránkách mají pouze ilustrativní charakter a zboží se může lišit.
 • 3.2.Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí dle propagačních materiálů prodávajícího (zejména nabídky na webové stránce). Jakékoliv odchylky od propagačních materiálů prodávajícího uvedené v objednávce kupujícího nejsou pro smluvní strany právně závazné. K uzavření kupní smlouvy dochází potvrzením objednávky ze strany prodávajícího zaslaným na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. V případě, že v tomto potvrzení kupující nalezne jakoukoliv nesrovnalost, má povinnost neprodleně prodávajícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.
 • 3.3.Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uváděny bez daně z přidané hodnoty i s touto daní a dále včetně všech souvisejících poplatků, kromě nákladů na doručení zboží, pokud není dále stanoveno jinak. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • 3.4.Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen uvedených v objednávce kupujícího, zejména z důvodů tiskových chyb a změn dodavatelských podmínek u výrobců a dodavatelů prodávajícího. Pro smluvní strany je závazná cena uvedená v potvrzení objednávky. Pokud se prodávající odchýlí od ceny navržené kupujícím a kupující s cenou uvedenou v potvrzení objednávky nesouhlasí, neprodleně svůj nesouhlas oznámí prodávajícímu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
 • 3.5.Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace jsou uvedené ve webovém rozhraní obchodu a platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, není-li výslovně uvedeno nebo dohodnutojinak.
 • 3.6.Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka"). Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").
 • 3.7.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 • 3.8.Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s těmi, kteřídříve podstatným způsobem porušili kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • 4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese výše uvedené firmy po předchozí telefonické nebo emailové domluvě mezi prodávajícím a kupujícím
- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího 2402006754/0600.

 • 4.2.Společně s cenou zboží (dále jen „kupní cena“) je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • 4.3.Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
 • 4.4.Náklady spojené s vymáháním pohledávky v prodlení jdou k tíži kupujícího.
 • 4.5.V případě bezhotovostních plateb je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, pokud to způsob platby umožňuje. V případě bezhotovostních plateb je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • 4.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej na adresu kupujícího.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

ODSTOUPENÍ ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO:

 • 5.1Prodávající má právo odstoupit od smlouvy (zrušit jakoukoliv potvrzenou objednávku nebo její část), a to v následujících případech:

a)objednané zboží se již nevyrábí nebo se nedodává na český trh,
b)výrazným způsobem se změnila výrobní nebo velkoobchodní cena objednaného zboží,
c)objednávka kupujícího obsahuje odchylky od propagačních materiálů prodávajícího,
d)nepředvídané události (jako vyšší moc, válka, nepokoje, pracovní boje, úřední opatření, nedostatky energie nebo surovin anebo poruchy provozu),
e)insolvence nebo špatné platební morálky kupujícího,
f)kupující u dřívějších objednávek neodebral veškeré zboží ke sjednanému termínu nebo nesplnil své platební povinnosti vůči prodávajícímu.

 • 5.2.Po odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícího neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky ohledně případné domluvy na dodání jiného zboží nebo jiném postupu.
 • 5.3.Nebude-li po odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy dohodnut jiný postup, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, nebude-li dohodnuto jinak.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO:

 • 5.4.Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží (tedy aby zboží zkontroloval, nikoli jej používal).
 • 5.5.Kupující bere na vědomí, že nemůže odstoupit od smluv uvedených v ust. § 1837 občanského zákoníku, tedy mimo jiné nemůže odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 • 5.6.Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést jméno a adresu kupujícího, datum nákupu a číslo objednávky nebo prodejního dokladu, bankovní spojení a způsob vrácení zboží.
 • 5.7.Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě dle čl. 5.4. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího FarmerCZ s.r.o., Božejov 63, Božejov 394 61 či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@farmercz.cz.
 • 5.8.V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.4. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je povinen do 14 dní od okamžiku odstoupení od smlouvy prodávajícímu zaslat (nikoliv na dobírku) zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní (nesmí jevit známky používání, opotřebení či poškození) a to v původním obalu-originálním obale s etiketami. Náklady vrácení zboží nese kupující, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • 5.9.V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.4. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to způsobem dohodnutým s kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující vrátí zboží.
 • 5.10.Kupujícímu je prodávající vedle kupní ceny povinen vrátit také zaplacené náklady na dodání zboží, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal (nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich). Jiným způsobem vrátí peněžní prostředky jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a prodávajícímu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání, které odpovídají nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 • 5.11.Ustanovení občanského zákoníku o právu na odstoupení od smlouvy nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího (např. jeví-li známky používání, opotřebení, poškození nebo je nekompletní), je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a jednostranně jej započíst na vracenou částku.
 • 5.12.V souvislosti s opatřeními COVID-19 zakoupené zboží na eshopu není možné vrátit ihned. Zboží musí (hlavně oblečení) projít 3denní karanténou a až po té může bát našimi pracovníky zkontrolováno. Proto platí pro vrácení zboží nová opatření. Se kupujícím bude sepsán protokol o vrácení zboží, bude zaznamenán jeho účet, na který budou po kontrole vráceny peníze. Zboží se uloží do karantény. Po skončení karantény bude zboží zkontrolováno a v případě bezproblémové kontroly bude odeslána platba na účet kupujícího. V případě nalezených problémů budeme zákazníka bezodkladně kontaktovat.
   

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • 6.1.Způsob dodání zboží určuje kupující při zadávání objednávky, přičemž volí mezi osobním odběrem v provozovně prodávajícího, zasláním zboží dopravní společností PPL nebo dopravní službou pro nadměrné zboží / předáním zboží jím objednaného přepravce.
 • 6.2.V případě objednávky kupujícího na zboží s větší hmotností nebo rozměry je doprava zajišťována prostřednictvím smluvních přepravců dle jejích aktuálních cenových podmínek. Prodávající předem informuje kupujícího o kalkulaci přepravného.
 • 6.3.V případě, že způsob dodání zboží požadovaný ze strany kupujícího je vzhledem k charakteru zboží nevhodný, upozorní prodávající kupujícího na tuto skutečnost. Pokud kupující nadále trvá na původním způsobu dodání, nenese prodávající žádnou odpovědnost za škodu tímto způsobem dodání vzniklou. Navíc kupující přebírá všechna rizika a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dodání.
 • 6.4.Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit.
 • 6.5.Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 • 6.6.V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • 6.7.Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval a případné vady, včetně poškození, obratem u prodávajícího reklamoval. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V případě jakýchkoli nejasností má kupující povinnost neprodleně prodávajícího telefonicky kontaktovat na čísle +420606791052.
 • 6.8.Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit platbu za uskladnění za každý den prodlení. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.
 • 6.9.V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • 6.10.V případě osobního vyzvednutí na provozovně je zboží připraveno k vyzvednutí po dobu 10 pracovních dní. Po této době je objednávka považována na nevyzvednutou s tím, že kupující odstoupil od smlouvy.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

 • Reklamace

1. V případě, kdy kupujícím je spotřebitel, řídí se reklamace zboží striktně příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. V případě, že kupujícím je fyzická osoba-podnikatel či právnická osoba a nákup je realizován na IČO (zboží slouží k podnikání), řídí se smluvní vztahy obchodním zákoníkem.
3. Informace o postupu kupujícího v případě reklamace nalezne kupující v 13.2. Reklamační řád internetového obchodu Farmer CZ s.r.o., který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek..

 • Záruční doba zboží

1. Dle § 620 občanského zákoníku je:
a) při prodeji spotřebního zboží záruční doba 24 měsíců
b) u prodeje krmiv záruční doba 3 týdny
2. Dle obchodního zákoníku, zákona č.513/1991 Sb., se nestanovuje minimální délka trvání záruční doby. Farmer CZ s.r.o. i v těchto případech záruční dobu poskytuje a to individuelně dle druhu výrobku či výrobce..

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 • 8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
   
 • 8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
   
 • 8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
   
 • 8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
   
 • 8.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 • 9.1.Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je upravena zákonem č. 110/2019Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 9.2.Kupující souhlasí se zpracováním všech svých osobních údajů, které poskytne při realizaci nákupu prodávajícímu, zejména se jedná o jméno a příjmení, adresu bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále jen jako „osobní údaje“).
 • 9.3.Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 • 9.4.Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 • 9.5.Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • 9.6.Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • 9.7.V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • 9.8.Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • 9.9.Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. DORUČOVÁNÍ

 • 10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
   
 • 10.2. Zpráva je doručena:
   - v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
   - v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
   - v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
   - v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

11. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

 • 11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
   
 • 11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
   
 • 11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
   
 • 11.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
   
 • 11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování, adresa elektronické pošty, telefon.

12. ŘEŠENÍ SPORŮ

 • 12.1.Prodávající informuje kupujícího, že není ve vztahu k němu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • 12.2.Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@farmercz.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 • 12.3.Kupující a prodávající mají povinnost veškeré spory řešit smírně. Pro případy, kdy se smírného řešení nepodaří dosáhnout, se kterákoliv ze smluvních stran může obrátit na místně a věcně příslušný soud.
 • 12.4.Kupující má možnost podat návrh na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
 • 12.5.Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor prokazatelně nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Náklady spojené s mimosoudním řešením sporu u České obchodní inspekce si nese spotřebitel i prodávající sám. Po dobu trvání mimosoudního řešení spotřebitelského sporu u České obchodníinspekce neběží ani nezačnou běžet promlčecí lhůty podle občanského zákoníku.
 • 12.6.Kupující má dále možnost u zboží zakoupeného online zahájit také mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím evropské platformy mimosoudního řešení sporů online dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • 12.7.Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetoá adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • 12.8.Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.
 • 12.9.Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst.2 občanského zákoníku.

 

13. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Prodávající se zavazuje, že v případě oprávněné reklamace vad zboží učiněné kupujícím, příjme taková řešení, která maximálně zjednoduší a zrychlí vyřízení reklamace.


13.1. Odpovědnost za vady zboží a záruka

 • 1. Kupujícímu doporučujeme prohlédnout si ve vlastním zájmu zboží bezprostředně při jeho převzetí.
 • 2. Případné mechanické poškození obalu výrobku v průběhu dopravy nemusí být spojeno i s poškozením výrobku jako takového.
 • 3.V případě, že kupující zjistí:

a) zjevné poškození zboží bezprostředně při předání v místě dodání, je o tom povinen s dopravcem vyhotovit škodový zápis a kopii zápisu doručit prodávajícímu, nejlépe elektronicky na emailovou adresu info@farmercz.cz. Kupující není povinen zjevně poškozené zboží převzít. Toto zboží pak bude vráceno prodávajícímu, kde bude zboží překontrolováno, přebaleno nebo případně vyměněno a odesláno na náklady prodávajícího znovu kupujícímu. Reklamační řízení pak bude probíhat mezi prodávajícím a dopravcem,

anebo zjistí

b) skrytou vadu až při rozbalení zásilky, která nebyla zjevná při předání zboží od dopravní společnosti, je kupující povinen ihned nebo do dne následujícího (první den je den doručení zásilky) se dostavit na kteroukoliv pobočku České pošty, a.s. a sepsat reklamační protokol. Poškozené zboží vezme kupující s sebou nebo jeho poškození doloží fotografiemi. Na reklamačním protokolu kupující vyznačí, zda si přeje zboží vyměnit a pojistné plnění pak bude náležet prodávajícímu, nebo výměnu zboží nepožaduje a pojistné plnění v takovém případě bude náležet kupujícímu. Kopii reklamačního protokolu pak kupující doručí prodávajícímu nejlépe elektronicky na emailovou adresu info@farmercz.cz .

V případě, že reklamované zboží bylo doručeno kupujícímu přepravní společností PPL, a ten zjistí, že zboží má skrytou vadu, je kupující povinen informovat prodávajícího e-mailem na info@farmercz.cz nebo telefonicky na +420 606 791 052 a to nejdéle 2. pracovní den od převzetí zásilky. Po této lhůtě má prodávající právo reklamaci zamítnout. Reklamační řízení bude probíhat mezi prodávajícím a přepravcem.

Na základě vyhotoveného reklamačního protokolu nebo škodového zápisu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek, případně vrácena částka za zboží.

 

 • 4. Prodávající  a přepravní společnost má právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztrátě zásilky. Z těchto důvodů je kupující povinen zajistit, aby se zásilkou nebylo jakkoli manipulováno, a aby byl zachován obal zásilky, ve kterém mu byla zásilka doručena. Kupující je také povinen umožnit dopravní společnosti nebo zástupci pojišťovny ohledání zásilky.
 • 5. Podepsání přepravního listu kupujícím je bráno jako souhlas s převzetím zboží a zároveň i potvrzením, že zboží bylo předáno nepoškozené vinou dopravy (vyjma skrytých vad). Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy již nelze brát zřetel a mohou být zamítnuty.
 • 6. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě používání výrobku v rozporu s návodem nenese prodávající odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím.
 • 7. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním.
 • 8. V případě, že kupující zjistí rozpor mezi zbožím a kupní smlouvou, má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. S odkazem na požadavky kupujícího lze takto vzniklý rozpor odstranit výměnou věci, její opravou nebo formou slevy.
 • 9. Postup podle bodu 8 tohoto reklamačního řádu nelze uplatnit, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 • 10. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má kupující nárok na zjednání nápravy:


a) bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
b) přiměřeným snížením kupní ceny
c) náhradním dodáním zboží
d) odstoupením od smlouvy


Nejprve může kupující požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo výměnu zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný subjekt – odlišný od prodávajícího – subjekt autorizovaný výrobcem nebo importérem k provádění záručních oprav a provozovna tohoto subjektu je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u tohoto autorizovaného subjektu.

13.2. Postup reklamace

 • Práva z vadného plnění je kupující povinen uplatnit u prodávajícího Farmer CZ s.r.o., Božejov 63, Božejov 394 61, nebo prostřednictvím e-mailu prodávajícího info@farmercz.cz, telefonicky na čísle +420 606 791 052 nebo +420 565 397 536.
 • Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vady. "Bez zbytečného odkladu" znamená, že pokud to okolnosti a charakter používání reklamovaného zboží umožňují, musí kupující neprodleně po zjištění reklamované vady přestat toto zboží užívat. Jinak se vystavuje nebezpečí, že dalším používáním zboží se jeho stav natolik změní, že nebude možné reklamaci uznat za oprávněnou.
 • Zboží musí být při předání do reklamace hygienicky nezávadné (zejména nesmí nést stopy krve nebo fekálií) a mělo by být zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být bez nečistot a kompletní.
 • Kupující je povinen prokázat nákup zboží u prodávajícího (nejlépe dokladem o koupi).
 • Vadu zboží a požadavek na způsob vyřízení reklamace kupující specifikuje do reklamačního protokolu vystavovaného pracovníkem prodávajícího. V případě reklamace zboží, které je odesíláno poštou, uvede kupující své kontaktní údaje a přesnou písemnou specifikaci vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace do průvodního dopisu.
 • Při reklamaci je vhodné doložit stav zboží fotografiemi. Při reklamaci zboží poškozeného dopravou, poškozeného balíku apod. je žádoucí doporučené pořídit fotografickou dokumentaci. Usnadníte a zrychlíte reklamační proces.
 • Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.
 • Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší. O vyřízení reklamace je prodávající povinen kupujícího vyrozumět podle své volby písemně, e-mailem nebo telefonicky. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 • Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 • Je-li reklamace oprávněná, má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů při jejím uplatnění (zejm. náhradu poštovného), pokud tento nárok uplatnil do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vadu vytknout.

Reklamační protokol k vytištění či vyplnění naleznete  ZDE

Tento reklamační řád je účinný od 18.05.2021

14. Podmínky ochrany osobních údajů GDPR

I. Základní ustanovení

1.Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je FARMER CZ, s.r.o.,IČ 251 90 440 se sídlem Božejov 63, Božejov 394 61(dále jen: „správce“).
2.Kontaktní údaje správce jsou
Adresa: Božejov 63, Božejov 394 61
Email:info@farmercz.cz,
Telefon:+420 565 397 536, +420 606 791 052 .

1.Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2.Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
●plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
●oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
●Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.1.Účelem zpracování osobních údajů je
●vyřízení Vaší objednávkya výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
●zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
1.Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV. Doba uchovávání údajů

1.Správce uchovává osobní údaje
●po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
●po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle .... let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
1.Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.Příjemci osobních údajů jsou osoby
●podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
●zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
●zajišťující marketingové služby.
1.Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
2.Provozované služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby
●Google analytics -zaznamenává cookie a použití webu
●Google Adwords -zaznamenává cookie a použití webu
●Google nákupy -žádost o recenzi, zaznamenává email pokud odsouhlasíte v procesu objednávky
●Heureka -zaznamenává konverze nákupu a email pro službu "Ověřeno zákazníky"
●Zboží.cz -zaznamenává konverze nákupu a email
●Sklik -zaznamenává cookie, použití webu, konverze nákupu

 

VI. Vaše práva

1.Za podmínek stanovených v GDPR máte:
●právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
●právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
●právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
●právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
●právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
●právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Odvolat souhlas můžete kdykoli ve svém vlastním účtu zákazníka.
1.Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2.Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.
3.Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1.Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2.S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3.Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 18.05.2021